Husma Kithul Flour 200g

Husma Kithul Flour 200g

$4.50 inc. GST

කිතුල් පිටි 200g

SKU: 2457 Category: Tag:
  • Brand
  • Additional information

Brand

Husma

Additional information

Weight 220 g