Husma Dried Prawns 100g

Husma Dried Prawns 100g

$5.80 inc. GST

වේලන ලද ඉස්සො 100g

SKU: 2461 Category: Tag:
  • Brand
  • Additional information

Brand

Husma

Additional information

Weight 120 g